Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Serwis jest sklepem internetowym działającym w ramach pośrednictwa sprzedaży żywności na odległość, której organizatorem oraz koordynatorem jest firma HAMS Paweł Ciereszko z siedzibą w Kruszewo 5, 16-070 Choroszcz, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP 966-017-65-14.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu oraz dokonywania zakupów Produktów oferowanych na stronach Serwisu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta można nawiązać pod nr.tel. 695 250 075 w godzinach 9-16, od poniedziałku do piatku.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Portal pracuje przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę pod adresem www.wedzarniakruszewo.pl ;

§ 2

Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Serwis zajmuje się sprzedażą:
 • żywności wyprodukowanej w sposób tradycyjny
 • artykułów wyposażenia domu.
 1. Towary dostępne w Wędzarnia Kruszewo są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawcą Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu jest firma HAMS Paweł Ciereszko.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. HAMS Paweł Ciereszko tą ofertę przyjmuje. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link aktywujacy otrzymany po złożeniu zamówienia.

§ 3

Zasady dokonywania zakupów

 1. Dokonanie zakupu Produktu wymaga posiadania konta poczty elektronicznej e-mail oraz uprzedniej rejestracji w Serwisie dokonywanej za pomocą formularza znajdującego się na stronie Serwisu poprzez podanie adresu poczty elektronicznej e-mail, identyfikatora i hasła oraz ewentualnie innych danych wskazanych w formularzu. Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
 2. Rejestracja ma na celu uzyskanie przez sprzedawcę danych niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży, ułatwienie i skrócenie czasu składnia kolejnych zamówień, bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych klienta.
 3. Zakupów na stronie WedzarniaKruszewo.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 4. Dokonanie zakupu wybranego Produktu na stronach Serwisu następuje poprzez złożenie na niego zamówienia, potwierdzenia złożenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji, dokonanie zapłaty wszelkich wymaganych należności, w tym ceny sprzedaży oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Produktu (np. kosztów dostawy), wskazanych przez WedzarniaKruszewo.pl przy zamawianym Produkcie lub w toku składania zamówienia. Z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy WedzarniaKruszewo.pl a Klientem, której przedmiotem jest Produkt wskazany w zamówieniu.
 5. Przy składaniu zamówienia Kupujący zobowiązani są do podania swoich danych osobowych:

a. imienia i nazwiska

b. dokładnego adresu (ulicy, numeru domu, miasto oraz numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego), pod którym będzie można potwierdzić zamówienie oraz pod który zamówienie zostanie dostarczone

c. adresu e-mail

 1. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
 • Wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży
 • Akceptacje niniejszego regulaminu.
 • Wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu dopasowania oferty oraz do komunikacji z nim, jak i na otrzymywanie maili związanych z realizacją zamówienia.

Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej serwisu po uprzednim zalogowaniu się.

 1. Przyjęcie zamówienia klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną.
 2. WedzarniaKruszewo.pl ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Szczegółowe warunki sposobu zamawiania określone są w zakładce ” jak kupować”.
 4. Wszystkie ceny podawane na stronach Serwisu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Klient związany jest ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na nią zamówienia.
 6. WedzarniaKruszewo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian.
 7. Klient może dokonać zapłaty należności w jednej wybranej przez siebie, następujących form płatności:
 • Przelew w banku lub przelew na poczcie,
 • Przy odbiorze
 1. Za chwilę zapłaty uznaje się dzień wpływu na rachunek bankowy WedzarniaKruszewo.pl kwoty pieniężnej odpowiadającej całości należności lub doręczenia tej kwoty do Wedzarni Kruszewo – odpowiednio do wybranej formy płatności.
 2. Jeżeli Klient nie potwierdzi zamówienia i nie dokona zapłaty całości należności w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia uznaje się, iż odstąpił od dokonania zakupu, skutkiem czego umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu, a zamówienie zostaje anulowane.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w Serwisie, lub u dostawców. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).  W przypadku braku jakiegokolwiek z zamówionych produktów nasz pracownik będzie się kontaktował z Państwem telefonicznie w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia. W przypadku niedostępności zamówionych Produktowi wpłacone przez Klienta należności podlegają zwrotowi w terminie 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia od Klienta.
 4. W przypadku towarów sprzedawanych „na wagę”, gdy brakuje wystarczającej ilości towaru lub ze względu na specyfikę danego towaru WedzarniaKruszewo.pl nie jest w stanie dostarczyć zamówionej ilości towaru oraz gdy rozbieżności nie są znaczne, WedzarniaKruszewo.pl dostarczy taką ilość towaru jaka wynika z dokonanego ważenia, co nie stanowi zmiany Umowy. W takim przypadku, Klienci dokonujący płatności drogą elektroniczną wyrażają zgodę, na dodatkowe obciążenie karty kredytowej, w przypadku, gdy waga towaru jest większa aniżeli wynikająca ze złożonego zamówienia. Za znaczne rozbieżności uznaje się odstępstwo na poziomie +/- 25% od złożonego zamówienia. W przypadku, gdy rozbieżności są znaczne z Klientem skontaktuje się pracownik Sprzedawcy w celu ustalenia zasad wykonania Umowy. Zamówienie zostanie zrealizowane, bez brakującej ilości towaru, gdy Klient wyrazi zgodę. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Klienta Umowa wygasa.
 5. W razie skutecznego dokonania zapłaty całości należności Klient otrzymuje niezwłocznie na wskazane przez niego konto poczty elektronicznej e-mail wiadomość z potwierdzeniem uiszczenia należności i dokonania zakupu zamówionego Produktu.
 6. Wędzarnia Kruszewo zobowiązuje się dostarczyć zakupiony Produkt nie później niż w ciągu deklarowanego w karcie produktu 3 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty całości należności (lub do pierwszego dnia roboczego, jeśli zakup został dokonany po godz. 15 w piątek, w weekend lub święto), z tym zastrzeżeniem iż Wędzarnia Kruszewo lub dostawca zobowiązuje się dostarczyć zakupiony Produkt w terminie nie wcześniej niż określonym przy Produkcie w momencie zakupu.
 7. Wędzarnia Kruszewo zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
 • Istnieją wyraźne wątpliwości co do wiarygodności osoby Klienta
 • Zamówienia nie udało się potwierdzić
 • Klient nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu
 • Zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych
 • Formularz zostanie nieprawidłowo wypełniony.
 1. Klient, otrzyma fakturę VAT po dokonaniu transakcji, jeśli zaznaczył chęć jej otrzymania podczas składania zamówienia oraz dostarczył dane, które mają znaleźć się w treści faktury. W przypadku zgłoszenia chęci otrzymania faktury VAT po opłaceniu zamówienia, Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt do Wędzarni Kruszewo poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronach Serwisu. Prośba o otrzymanie faktury musi zostać zgłoszona w terminie 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia uiszczenia należności, oraz powinna zawierać następujące dane:

Imię i nazwisko/firmę,
Miejsce zamieszkania/siedziby oraz adres,
Numer NIP,
Numer zamówienia lub jego inny, nadany mu przez serwis identyfikator.

 1. Wypełniając jakikolwiek formularz w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i ma prawo do dysponowania nimi. Za utrzymanie w tajemnicy haseł, nazw użytkownika i innych podawanych danych odpowiedzialne są osoby korzystające z Serwisu. Wędzarnia Kruszewo nie odpowiada za udostępnienie przez Klienta tych danych osobom trzecim i za działania dokonane z ich użyciem.
 2. Wędzarnia Kruszewo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dostarczenia w wybranym przez klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji na które nie ma wpływu.
 3. Zdjęcia produktów zamieszczone w ofercie mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku towaru znajdującego się w sprzedaży.

§ 4

Dostawa

 1. Koszty przesyłek międzynarodowych i na terenie kraju znajdują się z zakładce „koszt dostawy”.
 2. Zamówienia można składać każdego dnia, realizacja ich od poniedziałku do piątku, lecz nie szybciej niż w ciągu 24 godzin. W czasie zwiększonego ruchu (np. w okresach przedświątecznych) o dostępności towarów Klienci informowani są w komunikatach, na stronach serwisu.
 3. Zamówione towary są starannie pakowane, zabezpieczane oraz obkładane wkładami chłodzącymi (jeżeli jest taka potrzeba), aby produkty dotarły w idealnym stanie do klienta.
 4. Zakupy na życzenie klienta pakujemy w opakowanie chroniące przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Temperatura w przygotowanej przez nas paczce utrzymuje sie podczas transportu.
 5. Przesyłki są dostarczane przez firmę kurierską DPD.
 6. Klient po rozliczeniu a przed dokonaniem odbioru towaru ma możliwość sprawdzenia dostarczonego zamówienia w obecności kuriera. Produktów naruszonych bądź ze znacznymi uszkodzeniami nie należy przyjmować.
 7. W przypadku realizacji zamówienia przez kuriera należy sprawdzić czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. W przypadku stwierdzenia braku jakiegoś towaru lub uszkodzeń powstałych na skutek transportu, należy w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny. W takim przypadku tylko on stanowi podstawę do zgłoszenia reklamacji. Reklamację w formie pisemnej (opis stwierdzonego braku lub uszkodzenia) należy wysłać na nasz adres.
 8. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Kupujący powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i powiadomić o tym dostawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego oznacza potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.
 9. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta, traktowana jest jako naruszenie niniejszego regulaminu.
 10. Niekompletność zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia.
 11. Wędzarnia Kruszewo nie realizuje zamówień w dni świąteczne.
 12. Wędzarnia Kruszewo nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).
 13. Czas realizacji zamówienia – od 2 do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia dla przesyłek pobraniowych, w przypadku płatności przelewem termin liczony jest od momentu zaksiegowania wpłaty na koncie Wędzarni Kruszewo

§ 5

Formy płatności

 1. W chwili akceptacji zamówienia na stronie serwisu klient każdorazowo ma możliwość wyboru sposobu płatności.
 2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
  b) przelewem – wówczas Wędzarnia Kruszewo rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Wędzarni Kruszewo bądź w emailu do Klienta,
  c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Wędzarni Kruszewo
 3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy, w zakładce „koszt wysyłki”.
 4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§ 6

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. Reklamowany produkt musi być odpowiednio udokumentowany fotograficznie.
 3. W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, Klient ma prawo żądać wymiany towaru, pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie 1 dnia od otwarcia opakowania (jednakże nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do spożycia)  w przypadku towaru paczkowanego lub otrzymania towaru sprzedawanego luzem.
 4. Reklamacje zgłaszane przez Klienta, które opierają się na nieznajomości niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane, a Klient otrzyma wyłącznie informację od Wędzarni Kruszewo z uzasadnieniem decyzji niepodejmowania procesu reklamacyjnego.
 5. Reklamacje zgłaszane przez Klientów będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu roboczych od momentu ich zgłoszenia. Wędzarnia Kruszewo powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą listu elektronicznego przesłanego na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany przez Klienta w toku rejestracji.
 6. Zwroty z tytułu reklamacji muszą być wcześniej uzgodnione ze sprzedawcą. Po uzgodnieniu w  celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy odesłać go w stanie nienaruszonym pod adres siedziby Wędzarnia Kruszewo wraz z dokumentem sprzedaży otrzymanym od dostawcy.
 7. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Wędzarnia Kruszewo.
 8. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy (z wyjątkiem artykułów spożywczych). Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Wędzarni Kruszewo, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient zwraca towar do Wędzarni Kruszewo w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Wędzarnia Kruszewo sprawdzi stan przekazanego produktu. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Wędzarni Kruszewo zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Wędzarnia Kruszewonie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

§7

Dane osobowe

Wędzarnia Kruszewo, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Klientów. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane dla celów związanych z wykonaniem umowy, reklamacji, rękojmi, celów marketingowych jedynie przez Wędzarnia Kruszewo i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

Wędzarnia Kruszewo prowadzi zbiór danych osobowych Klientów. Zbiór danych został zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Klientem dokonującym zakupu lub pobierającym nieodpłatnie Produkt.
 2. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 ze zm.). Termin dziesięciodniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usług – od dnia jej zawarcia. Powyższe prawo nie przysługuje konsumentowi w przypadku:
 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta przed upływem w/w 10-cio dniowego terminu,
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 1. Wędzarnia Kruszewo zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wędzarnia Kruszewo zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych przerw w korzystaniu z Serwisu w celu dokonania konserwacji, ulepszenia itp, bez wcześniejszego powiadamiania o tym Klientów.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej WedzarniaKruszewo.pl.
 4. Wędzarnia Kruszewo zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej WedzarniaKruszewo.pl. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, stosowne zawiadomienie będzie przesyłane zarejestrowanym Klientom na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany przez nich w toku rejestracji. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.